Angus Deaton: Taloustieteeni uudelleenarviointi

Nobel palkittu Angus Deaton. Kuva: © Nobel Prize Outreach AB. Photo: A. Mahmoud. 

Näkemysten kyseenalaistaminen olosuhteiden muuttuessa voi olla hyvä asia

Taloustiede on saavuttanut paljon; on olemassa suuri joukko usein yllättäviä teoreettisia käsityksiä ja huolellisia ja joskus uutta ajattelua vaativia empiirisiä todisteita. Ekonomisti tietää ja ymmärtää monia asioita. Silti olemme tänään monesti hämmentyneitä. Emme ennakoineet yhdessä finanssikriisiä, ja mikä vielä pahempaa, olemme saattaneet myötävaikuttaa siihen uskomalla liian innokkaasti markkinoiden tehokkuuteen, erityisesti rahoitusmarkkinoiden, joiden rakennetta ja vaikutuksia ymmärsimme huonommin kuin luulimme. Asiantuntijat ovat riidelleet arvioidessaan viimeaikaisia makrotalouden kieltämättä epätavallisia tapahtumia. Pääasiallinen yhteisymmärrys on toisten arvioiden virheellisyys. Taloustieteen Nobel-palkinnon saajat ovat parjanneet toistensa töitä Tukholman seremonioissa, mikä on aiheuttanut tyrmistystä niissä tieteen palkituissa, jotka uskovat, että palkintoja annetaan oikeaan osumisesta.

Kuten monet muut, olen äskettäin huomannut muuttavani mieltäni, mikä on epämiellyttävä prosessi sille, joka on toiminut taloustieteilijänä yli puoli vuosisataa. Ennen kun käsittelen joitakin sisältökysymyksiä, aloitan muutamista yleisistä epäonnistumisista. En sisällytä korruptioväitteitä, jotka ovat yleistyneet joissakin keskusteluissa. Siitä huolimatta taloustieteilijöitä, jotka ovat vaurastuneet valtavasti viimeisen puolen vuosisadan aikana, voitaisiin perustellusti syyttää siitä, että heillä on vahva intressi kapitalismissa sellaisena kuin se tällä hetkellä toimii. Vielä totean, että käsittelen (melko hämärää) valtavirtaa ja sen ulkopuolella on monia ekonomisteja.

• Valta: Korostamme vapaiden kilpailevien markkinoiden ja eksogeenisten teknisten muutosten merkitystä. Se voi etäännyttää meitä huomioimasta vallan merkitystä hintojen ja palkkojen asettamisessa, teknisen muutoksen suunnan valinnassa ja politiikan vaikutusta pelin sääntöjä muuttumisessa. Ilman valta-analyysiä on vaikea ymmärtää eriarvoisuutta ja montaa muuta ilmiötä modernissa kapitalismissa.

• Filosofia ja etiikka: Toisin kuin taloustieteilijät Adam Smithistä ja Karl Marxista John Maynard Keynesiin, Friedrich Hayekiin ja jopa Milton Friedmaniin, olemme suurelta osin lakanneet ajattelemasta etiikkaa ja sitä, mistä muodostuu hyvinvointi. Olemme teknokraatteja, jotka keskittyvät tehokkuuteen. Saamme vain vähän valmennusta koskien taloustieteen tavoitteita, hyvinvoinnin merkitystä – hyvinvointitaloustiede on kauan sitten kadonnut opetussuunnitelmasta – tai sitä, mitä filosofit sanovat tasa-arvosta. Painostettuna turvaudumme yleensä tuloperusteiseen utilitarismiin. Yhdistämme usein hyvinvoinnin rahaan tai kulutukseen ja jätämme huomiotta suuren osan ihmisille tärkeitä tekijöitä. Nykyisessä taloustieteellisessä ajattelussa yksilöillä on paljon enemmän merkitystä kuin ihmisten välisillä suhteilla perheissä tai yhteisöissä.

• Tehokkuus on tärkeää, mutta arvostamme sitä yli muiden tavoitteiden. Monet hyväksyvät Lionel Robbinsin taloustieteen määritelmän niukkojen resurssien jakamisesta kilpailevien päämäärien kesken tai vahvemman version, jonka mukaan ekonomistien tulisi keskittyä tehokkuuteen ja jättää tasa-arvo muille tieteilijöille, poliitikoille tai hallintovirkailijoille. Mutta muiden vaikutuksen säännöllisesti epäonnistuessa ja tehokkuuden tuottaessa tulojen uudelleenjakoa ylöspäin – usein vaikka ei väistämättä – suosituksistamme tulee lisenssi ryöstelyyn. Keynes kirjoitti, että talouden ongelmana on sovittaa yhteen taloudellinen tehokkuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja yksilönvapaus. Olemme hyviä ensimmäisessä, ja talouden libertaarinen linja painottaa viimeistä, mutta sosiaalinen oikeudenmukaisuus voi olla jälkipohdintaa. Sen jälkeen, kun vasemmistolaiset taloustieteilijät omaksuivat Chicagon koulukunnan markkina-asenteen – ”olemme kaikki nyt friedmanilaisia” – sosiaalinen oikeudenmukaisuus alistettiin markkinoille, ja huoli jakamisesta syrjäytettiin keskittymällä keskiarvoon, usein järjettömästi kuvattuna ”kansallisena etuna”.

• Empiiriset menetelmät: Uskottavuuden vallankumous ekonometriassa oli ymmärrettävä reaktio, kun vaikutussuhteita tunnistettiin väitteillä, usein kiistanalaisilla ja joskus uskomattomilla. Mutta tällä hetkellä hyväksytyt menetelmät, satunnaistetut kontrolloidut kokeet, erot eroissa tai regression epäjatkuvuusmallit keskittävät huomion melko välittömiin vaikutuksiin ja pois potentiaalisesti tärkeistä mutta hitaasti toimivista mekanismeista, jotka vaikuttavat pitkillä ja vaihtelevilla viiveillä. Historioitsijat, jotka ymmärtävät satunnaisuutta sekä moninaisia vaikutusmekanismeja, onnistuvat usein taloustieteilijöitä paremmin tunnistamaan tärkeitä mekanismeja, jotka ovat uskottavia, mielenkiintoisia ja ajattelun arvoisia, vaikka ne eivät täytä nykyisen soveltavan taloustieteen päättelyn standardeja.

• Nöyryys: Olemme usein liian varmoja siitä, että olemme oikeassa. Taloustieteessä on tehokkaita työkaluja, jotka voivat antaa selkeitä vastauksia, mutta jotka edellyttävät oletuksia, jotka eivät päde kaikissa olosuhteissa. Olisi hyvä huomata, että lähes aina on kilpailevia selityksiä, ja opetella valitsemaan niiden välillä.

Toisia ajatuksia

Kuten suurin osa ikäryhmästäni, pidin ammattiliittoja pitkään haittana, joka häiritsi taloudellista (ja usein henkilökohtaista) tehokkuutta, ja pidin niiden hidasta häviämistä tervetulleena. Mutta nykyään suurilla yrityksillä on liian paljon valtaa työoloissa, palkoissa ja Washingtonissa tehtävissä päätöksissä, joissa ammattiliitoilla on tällä hetkellä vähän sananvaltaa yritysten lobbaajiin verrattuna. Ammattiliitot korottivat aikoinaan jäsenten ja ei-jäsenten palkkoja, ne olivat monin paikoin tärkeä osa sosiaalista pääomaa, ja ne toivat poliittista valtaa työntekijöille työpaikoilla sekä paikallis-, osavaltio- ja liittovaltiohallinnossa. Ammattiliittojen heikkeneminen myötävaikuttaa palkkojen kansantulo-osuuden laskuun, johtajien ja työntekijöiden välisen kuilun syvenemiseen, yhteisöllisyyden tuhoutumiseen ja populismin lisääntymiseen. Daron Acemoglu ja Simon Johnson ovat äskettäin väittäneet, että teknisen muutoksen suunta on aina riippunut siitä, kenellä on valta päättää; ammattiliittojen on oltava pöydässä tekoälyä koskevien päätösten tekemisessä. Taloustieteilijöiden innostus teknisistä muutoksista yleismaailmallisen rikastumisen välineenä ei ole enää kestävä (jos on koskaan ollutkaan).

Kun tehokkuus tuo mukanaan ennestään rikkaille suuntautuvan varallisuuden uudelleenjaon, suosituksistamme tulee usein vain lisenssi ryöstölle.

Suhtaudun paljon aiempaa skeptisemmin vapaakaupan etuihin amerikkalaisille työntekijöille ja olen jopa skeptinen väitteeseen, jonka minä ja muut olemme esittäneet aiemmin, että globalisaatio oli vastuussa maailmanlaajuisen köyhyyden valtavasta vähenemisestä viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana. En myöskään puolusta enää ajatusta, että globalisaation työssäkäyville amerikkalaisille aiheuttama vahinko oli kohtuullinen hinta maailmanlaajuisesta köyhyyden vähentämisestä, koska amerikkalaiset työntekijät voivat niin paljon paremmin kuin globaalit köyhät. Uskon, että köyhyyden vähentämisellä Intiassa ei ollut juurikaan tekemistä maailmankaupan kanssa. Ja köyhyyden vähentäminen Kiinassa olisi voinut aiheuttaa vähemmän vahinkoa rikkaiden maiden työntekijöille, jos Kiinan politiikka olisi suosinut enemmän kotimaahan suunnattua tuotantoa. Olin myös vakavasti aliarvioinut eettisiä tekijöitä koti- ja ulkomaisten työntekijöiden välisissä eturistiriidoissa. Meillä epäilemättä on velvollisuus auttaa hädässä olevia, mutta meillä on sellaisia erityisiä velvollisuuksia kansalaisiamme kohtaan, joita meillä ei ole muita kohtaan.

Yhdyin ekonomistien lähes yksimielisyyteen siitä, että maahanmuutto Yhdysvaltoihin oli hyvä asia, josta on suurta hyötyä maahanmuuttajille ja vähän tai ei lainkaan haittaa kotimaisille vähän koulutetuille työntekijöille. En enää usko niin. Taloustieteilijöiden uskomukset eivät ole tästä yksimielisiä, vaan niitä muovaavat ekonometriset mallit, jotka voivat olla uskottavia, mutta usein perustuvat lyhyen aikavälin tuloksiin. Pitkän aikavälin analyysi viimeisen puolentoista vuosisadan ajalta kertoo toisenlaisen tarinan. Epätasa-arvo oli korkea, kun Yhdysvallat oli auki ja se oli paljon pienempi, kun rajat suljettiin, ja eriarvo nousi jälleen Hart-Cellerin (Immigration and Nationality Act 1965) jälkeen, kun ulkomailla syntyneiden ihmisten osuus nousi takaisin kulta-ajan tasolle. On myös uskottavasti väitetty, että miljoonien afroamerikkalaisten suurta muuttoliikettä etelän maaseudulta pohjoisen tehtaille ei olisi tapahtunut, jos tehtaiden omistajat olisivat voineet palkata haluamiaan eurooppalaisia siirtolaisia.

Taloustieteilijät voisivat hyötyä enemmän yhteydestä filosofien, historioitsijoiden ja sosiologien ideoihin, aivan kuten Adam Smith teki kerran. Filosofit, historioitsijat ja sosiologit todennäköisesti hyötyisivät myös.

(Artikkeli on julkaistu Kansainvälisen valuuttarahaston (International Monetary Fund, IMF) sivustolla maaliskuussa 2024. Kirjoituksessa esitetyt mielipiteet ovat tekijän mielipiteitä; ne eivät välttämättä vastaa IMF:n politiikkaa. Saimme Angus Deatonilta luvan julkaista tämän Jouko Kajanojan tekemän käännöksen Osallisuus-mediassa.)                                    .                     .                     

Angus Deaton on Dwight D. Eisenhowerin taloustieteen ja kansainvälisten asioiden emeritusprofessori Princeton School of Public and International Affairs -koulussa ja Princetonin yliopiston taloustieteen osastolla. Hän on vuoden 2015 taloustieteen Nobelin muistopalkinnon saaja.