Ohto Kanninen: Kannabiksen laillistaminen voisi parantaa kansanterveyttä

Kuvituskuva: Matthew Brodeur, Unsplash.

HS Visio haastatteli minua taannoin kannabiksen laillistamisen taloudellisista vaikutuksista Yhdysvalloissa. Merkittävin huoli kannabiksen laillistamisen suhteen on kuitenkin sen terveysvaikutuksissa. Kaikki päihteet, mukaan lukien kannabis, vaikuttavat terveyteen, joten on aiheellista kysyä, kuinka kannabiksen myynnin ja käytön laillistaminen vaikuttaisi kokonaisuudessaan kansakunnan terveyteen?

Olen spekuloinut aiemminkin yhden blogitekstin verran laillistamisen vaikutuksista. Tänä keväänä julkaistiin NBER-työpaperina artikkeli, joka kokoaa olemassa olevaa tutkimustietoa laillistamisen terveysvaikutuksista. Tutkimustietoa on jo kertynyt merkittävä määrä, artikkelissa viitataan yli sataan tutkimukseen. Suurin osa artikkelissa viitatuista lähteistä käyttää hyväksi Yhdysvaltojen yksitellen osavaltioittain tapahtuneen laillistamisen tuottamaa tutkimusasetelmaa vaikutusten arvioimiseksi.

Osavaltiot, jotka eivät ole laillistaneet kannabista, toimivat verrokkiryhmänä. Tällainen asetelma on hyvä kausaalivaikutusten tutkimiseen, tuskin parempia helposti löydetään tästä kyseisestä politiikkamuutoksesta. On kuitenkin muistettava, että Yhdysvalloista saadut tulokset eivät välttämättä suoraan sovellu Suomeen, ainakaan vaikutusten kokoluokan suhteen. Artikkeli sisältää sekä lääkekäytön ja viihdekäytön laillistamisen vaikutuksia arvioineita tutkimuksia. Vanhemmat lääkekannabislait vertautuvat joltain osin viihdekannabislakeihin, sillä ennen vuotta 2010 lääkekannabislait olivat hyvin löyhiä ja mahdollistivat laajan kannabiksen laillisen kulutuksen.

Artikkelissa käydään läpi laillistamisen vaikutukset laajaan joukkoon muuttujia, kuten mielenterveyteen, liikennekuolemiin ja muiden päihteiden käyttöön. Käyn tässä läpi mielestäni olennaisimmat tulokset, mutta kiinnostuneiden kannattaa perehtyä itse katsausartikkeliin.

Piste-estimaatit laillistamisen vaikutuksesta kannabiksen kulutukseen vaihtelevat välillä 0–30 % kasvua. Tämä vaikutus ainakin osittain johtui laillistamisen aiheuttamasta hintojen alentumisesta. Nuorison kulutukseen arvioidut vaikutukset vaihtelevat kulutuksen 9 % alenemisesta 15 % kasvuun. Enemmistö estimaateista ei eroa tilastollisesti nollasta tai ovat negatiivisia (kulutuksen aleneminen).

Terveysindikaattorit viittaavat kannabiksen laillistamisen vaikuttaneen Yhdysvaltojen kansanterveyteen lähinnä positiivisesti

Olennainen kysymys kannabiksen kohdalla on, kuinka paljon sen kulutus vaikuttaa muiden päihteiden kulutukseen. Alkoholi on Suomessa terveysvaikutuksiltaan merkittävä päihde. Kannabiksen laillistamisen myötä alkoholin myynnin havaittiin laskeneen 5–12 %. Tämä viittaa siihen, että alkoholi on ns. substituutti eli vaihtoehto kannabikselle. Lisäksi havaittiin, että alkoholista johtuvat liikennekuolemat vähenivät 13–15 prosenttia.

Opioidikuolemien osalta viihdekannabislakien ja ennen vuotta 2010 tulleiden löyhempien lääkekannabislakien on havaittu aiheuttaneen laskua noin 20 %. Tämä viittaisi siihen, että kannabis on substituutti myös opioideille. Uusien, tiukempien lääkekannabislakien vaikutus opioidikuolemiin on ollut ilmeisesti olematon. Tämä johtunee siitä, että niiden vaikutus myös kannabiksen käyttöön on ollut pieni.

Muista terveystulemista kannabiksen laillistamisen havaittiin laskeneen liikennekuolemia ja itsemurhia 0–10 %. On esitetty, että kannabiksen laillistaminen voisi lisätä kannabispsykoosien määrää. Siitä itsessään ei ole tutkimusta, mutta yleisemmin mielenterveydestä havaittiin, että lääkekannabiksen laillistaminen vähensi huonojen (”not good”) mielenterveyspäivien määrää 5 prosentilla.

Kannattaa perehtyä koosteartikkeliin itse, mutta näiden tulosten perusteella lähes kaikki terveysindikaattorit viittaisivat siihen, että kannabiksen laillistaminen on vaikuttanut Yhdysvalloissa kansanterveyteen lähinnä positiivisesti niiltä osin, kuin sillä on ollut lainkaan vaikutusta. Ilmeisesti merkittävä osa vaikutuksista on tullut kannabiksen kulutuksen alkoholia ja opioideja syrjäyttävästä luonteesta.

Ei ole itsestään selvä, että Yhdysvalloista saadut tulokset soveltuvat Suomeen suoraan, mutta ei ole erityistä syytä olettaa, että vaikutusten luonne olisi kovin erilainen täällä. Näiden tulosten perusteella merkittävimmät huolet kannabiksen laillistamisen suhteen eivät ole toteutuneet. Nämä tulokset antavat tukea niille politiikkamuutoksille, joilla kannabiksen kieltoja kevennetään nykyään myös Euroopassa.

(Artikkeli on aikaisemmin julkaistu Labore-blogina 23.11.2021.)