Heikki Susiluoma: Hiilipörssin kvartaali on 25 vuotta!

Näkymä Kauhanevan kansallispuistosta

Sijoittaminen soiden ennallistamiseen on osallistumista, joka turvaa hiilivarastoja, lisää suoluonnon monimuotoisuutta ja parantaa vesistöjen tilaa. Hiilivarastojen turvaamisen aikaikkuna on 100 vuotta. 

Hiilipörssi on Suomen luonnonsuojeluliiton hallinnoima kauppapaikka. Sen ydin on verkossa toimiva hiilijalanjäljen sijoituspalvelu, joka pyrkii ojitettuja soita ennallistamalla hiilipäästöjen vähentämiseen. Hiilipörssi perustettiin toukokuussa 2018 Koneen Säätiön tuella.

Maailman kaikista ojitetusta soista Suomessa on peräti kolmasosa. Kuitenkin arvioiden mukaan 1–2 miljoonaa hehtaaria Suomen noin 6 miljoonasta ojitushehtaarista on ollut hukkainvestointeja.

Hiilipörssi ei ole päästökauppaa. Emme tee kauppaa päästöillä, vaan upotamme päästöt ja sijoitukset suohon lopullisesti. Emme myöskään salli Hiilipörssin ponnistelujen olevan Suomen valtiolle veruke kasvattaa omia päästöjään tai lisätä metsien hakkuita. Hiilipörssi on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa vain varmoihin kohteisiin, missä hiili pysyy ja sen määrä kasvaa. 

SIJOITTAJA ON KUNINGAS

Sijoittaja valitsee ensin haluamansa kokoisen pinta-alan ennallistettavaa suota tarjolla olevista vaihtoehdoista. Sijoitetusta summasta valtaosa (70 %) menee ennallistamistyöhön ja lopulla kustannetaan Hiilipörssin ylläpito sekä tehdään ilmastotyötä niin tieteen, taiteen kuin kansalaistoiminnankin keinoin.

Sijoittaja saa osakekirjan, josta ilmenee ennallistettavan suon ja hiilivarannon määrä. Kun varoja on kertynyt riittävästi, niin muutaman kuukauden kestävän suunnitteluvaiheen jälkeen ennallistaminen toteutetaan noin kahden vuoden sisällä.

Ennallistamalla palautetaan ojituksessa kärsinyt suoekosysteemi kohti luonnontilaa. Käytännössä ojia tukitaan ja puustoa saatetaan poistaa, jotta vedenpinta kohoaisi, suolajisto palautuisi ja turpeen muodostuminen (ja samalla hiilen sitominen) käynnistyisi.

Ennallistetulle suolle palaa useita harvinaistuneita ja uhanalaisia kasveja ja eläimiä kuten lakka ja riekko. Suo on myös marja- ja riistamaa. Retkimaastona sillä on mahdollisuuksia lisätä maaseutumatkailua.

Valtaosa yksityisistä henkilöistä sijoittaa Hiilipörssiin kompensoidakseen esimerkiksi lentomatkojaan, mutta Hiilipörssi ei ole lupalappu tuhlailevaan ja ilmastoa kuormittavaan elämäntapaan.

SIJOITUS: Hiilipörssi ei ole taloudellisen kasvun työkalu, vaan luonnon kasvun työkalu. Yhden hehtaarin keskimääräisen ennallistamissijoituksen hinta on 900 € / ha, josta 70 prosenttia käytetään suon ennallistustyöhön. Hiilipörssi löytyy osoitteesta: www.hiiliporssi.fi

MAANOMISTAJAT OVAT HIILIPÖRSSIN SANKAREITA

Hiilipörssi ei osta suota vaan omistaja antaa suon ennallistettavaksi. Hiilipörssi hoitaa lupamenettelyt ja työt. Omistaja saa suolleen uutta elämää ja merkitystä. Ennallistettuna suo toimii vesien suodattimena ja virtauksien tasaajana.

Suo soveltuu ennallistettavaksi olleessaan yhtenäinen “allas”. Ennallistaminen ei onnistu, jos altaasta ennallistettaisiin vain osa. Suon elvyttäminen vaatii veden pinnan nostamista koko suoaltaan alueella.

Ennallistusalueesta tehdään hiilivaraston suojelualue, jotta varasto turvataan tulevaisuuteen. Suon antaminen ennallistettavaksi ei maksa mitään.

TIEDE JA TAIDE

Hiilipörssi rahoittaa suon ennallistusta tukevaa taidetta ja tieteellistä tutkimusta. Taiteen kautta Hiilipörssi tekee suota tutummaksi jokaiselle. Ensimmäiset kohteet ovat saaneet musiikkiteoksen ja tulossa on lisättyä todellisuutta sekä todellisia tapahtumia. Hiilipörssi on yhtenä rahoittajana Helsingin yliopiston soiden ennallistamisen vaikutuksia selvittävässä tutkimuksessa. 

KOMPENSAATIOTA PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ ELI METAANI JA 100 VUODEN PERSPEKTIIVI

Julkisuudessa on kyseenalaistettu metsäojitettujen soiden ennallistamisen järkevyys ilmastotoimena metaanipäästöjen vuoksi. Olemme pitkään pohtineet ja selvittäneet asiaa Hiilipörssissä. Ilmastonmuutoksen torjuminen ja hillintä koostuu monesta eri toimesta, eikä helppoja ja nopeita ratkaisuja valitettavasti ole tarjolla korjaamaan koko ongelmaa.

Soissa on massiivinen, tuhansien vuosien aikana kertynyt hiilivarasto, jonka kertyminen on hidasta mutta varmaa ja joka hajoaa ilmakehään nopeasti kuivatuksen seurauksena. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi oleellista on poistaa hiilidioksidia pysyvästi ilmakehästä, eikä tällaisia prosesseja ole paljon tarjolla. Luonnollisista prosesseista suot ja niiden turpeenkerryttämiskyky ovat erinomainen keino. Hapettomissa oloissa tapahtuva osittainen hajoaminen synnyttää turvetta ja sen luonnollista sivutuotetta metaania, joka lämmittää ilmastoa. Metaani on turpeeseen kertyvän hiilen hinta, mutta se kannattaa maksaa. Metaani on voimakas kasvihuonekaasu, mutta hajoaa ilmakehästä noin kymmenessä vuodessa; hiilidioksidi säilyy paljon pidempään, ellei sitä poisteta jollain keinolla.

Kuva Kauhanevan kansallispuistosta

METSÄ – LYHYTAIKAISENA HIILIVARASTONA

Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja oman hiilijalanjäljen pienentämiseksi on syntynyt viime aikoina erilaisia kompensaatiotuotteita, joissa myydään metsän kasvua – esimerkiksi hakkuista pidättäytymistä 30 vuodeksi. Ongelmana näissä on, että puiden sitoma hiilidioksidi vapautuu yleensä joidenkin kymmenien vuosien sisällä takaisin ilmakehään; turpeessa hiili pysyy käytännössä ikuisesti.

Turve pysyy siis maaperässä ikuisesti, koska kohteista tehdään suojelualueita. Soiden turvevaraston turvaaminen ennallistamalla on varmimpia keinoja taistella ilmastonmuutosta vastaan pitkällä (100–1000 vuotta) aikajaksolla.

TULEVAISUUSTYÖTÄ

Hiilipörssin asiantuntija Risto Sulkavan mukaan soiden ennallistaminen on ylisukupolvisesta näkökulmasta (100–1000 vuotta) lähes aina kannattavaa. Poikkeuksena ovat kaikkein karuimmat ja/tai puuttomina pysyneet jo melko pitkälle ennallistuneet ojitusalueet, joilla ei kannata toimia. Niitä ei Hiilipörssin kohteiksi oteta.

Ilmastovaikutuksiltaan heti positiivisia ovat rehevät ennallistetut suot – niillä vahva hiilivuoto pysähtyy heti. Karuilla soilla voi mennä pitkään, eli ne ovat mahdollistamassa hiilenpoistoa ilmakehästä sitten kun ihmiskunta joutuu muuttumaan hiilinegatiiviseksi. Mutta todellisuus on karumpien soidenkin osalta monimutkaisempi kuin tutkija Paavo Ojasen ym. tämän hetken tulokset olettavat: Koska ojat umpeutuvat itsestäänkin ja siksi aloittavat metaanituoton joka tapauksessa, on ennallistuksen hyöty oikeastaan siinä, että se pysäyttää hiilivuodon ilmaan heti ja vähentää siksi ilmakehään kertyvän hiilen määrää sen hajoamismäärän verran, jonka ojien olemassaolo ennen itsekseen umpeutumistaan ehtii tuottaa. Ja koska kunnostusojitusta ei ole kielletty ja se tai ojitusmätästys ovat edelleen perustoimintatapoja turvemailla metsätaloustoimissa, ennallistaminen on varsin usein heti positiivista myös niillä karummilla soilla, joilla puustoa on kasvanut. Ennallistuksessa Hiilipörssin töissä ei poisteta ainakaan kaikkea puustoa, jolloin puuhun kertynyt hiilimäärä jää suolle hiilivarastoksi. Itsekseen ennallistuvillakin soilla puusto tullaan pääsääntöisesti korjaamaan kun se on riittävän kokoista, eli siinä menetetään nopeasti koko puiden hiilivarasto. Ilmastolle pahin vaihtoehto on jatkaa metsätaloutta entisellä suolla, sillä se vapauttaa hiljalleen turpeen koko hiilimäärän taivaalle (turve on moninkertainen – monikymmenkertainen hiilivarasto puustoon verrattuna).

Nyt on vähennettävä päästöjä erittäin rajua vauhtia, ja samaan aikaan on luotava uusia hiilinieluja sekä pitkäaikaisia varastoja.


OSALLISTAVAA VAIKUTTAMISTA

Hiilipörssi on uusi vaikutuskanava. Perinteisesti ympäristöjärjestöt ovat keskittyneet painostuskeinoihin, valistukseen ja tarpeen tullen valitusprosessiin. On järjestetty mielenosoitusmarsseja, ja varojen kerääminen on tehty oman toiminnan rahoittamiseksi.

Olemme tehneet Hiilipörssistä työkalun, joka antaa samanaikaisesti mahdollisuuden osallistua konkreettisen luonnonsuojelutyöhön rahoittamiseen ja sillä vaikuttamiseen.

Erilaiset keinot tukevat toisiaan. Järjestöjen konkreettinen suojelutyö muokkaa asenteita positiiviseen suuntaan siten, että parempia poliittisia linjauksia on joskus mahdollista saada. Hiilipörssi on päättänyt toimia esikuvana – suunnannäyttäjänä, tehdä asioita paremmin kuin politiikassa tällä hetkellä kyetään.

Käytäntö ja omakohtaisuus luovat toivoa ja mahdollisuuden osallistua. Konkreettinen työ myös muokkaa asenteita. Mitä useampi ihminen sijoittaa soiden ennallistukseen tai antaa oman suonsa ennallistettavaksi, sitä vaikeampi on enää perustella vanhojen suo-ojien uudelleen kaivamista tai suon raivaamista karjan lannanlevitysalueeksi.

Tällä hetkellä yritykset vaativat poliitikoilta tiukempia rajoituksia. Hiilipörssi pyrkii siksi tekemään yhteistyötä myös yritysten kanssa parhaan mahdollisen pitkän aikavälin kompensointitavan luomiseksi.

  • Heikki Susiluoma, johtaja, Hiilipörssi