J. Kotiaho & M. Pyhälä: Luonnontuhontarikoksen oikeudellinen määritelmä, käännös suomeksi

Kuva: Sebastian Unrau, Unsplash

Kansainvälisen asiantuntijapaneelin ehdotus luonnontuhontarikoksen määritelmäksi kansainvälisenä rikoksena on käänteentekevä tapahtuma, koska se voi tuoda kansainväliseen rikoslakiin uuden elementin ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun kansanmurha sinne asetettiin Nürnbergin tuomioistuimen myötä. 

Yritysmaailmassa on kiinnostusta tätä Stop Ecocide Foundationin hanketta kohtaan, koska luonnontuhonnan kriminalisoiminen voisi poistaa epäreilun kilpailun maailmantaloudessa silloin, kun luonnolle aheutetut vahingot eivät enää voisi olla kilpailuetuna yrityksille tai valtioille. Jo pelkkä kriminalisointi ilman syytteitä ja/tai rangaistuksia loisi uuden tuhontaa ehkäisevän ilmapiirin yritysten johdon ja investoijien piirissä.

Varsinkin vakuutusmaailmassa on selvä pyrkimys irrottautua korvausvelvollisuudesta koskien ilmastonmuutoksen ja sen myötä tulevien pyörre-, tuli- ja tuulimyrskyjen sekä nousevan merenpinnan aiheuttamien vahinkojen korvauksia. Siksi monet suuret vakuutusyhtiöt ovat jo varautumassa luonnontuhonnan kansainväliseen kriminalisointiin.

Asiantuntijapaneelin ehdottama määritelmä on saanut hyvän ja kiinnostuneen vastaanoton, mikä näkyy mm. alla linkeissä olevissa kirjoituksissa.

Guardian Der Spiegel Le Monde UNEP – United Nations Environment Programme Financial Times

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres esitti 3.7. toivomuksen, että luonnontuhontarikos liitettäisiin kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan.

https://www.efe.com/efe/english/portada/we-are-at-the-verge-of-abyss-guterres-urges-immediate-action-on-climate/50000260-4577930

Kansainvälisen rikostuomioistuimen piirissä on alkanut esiintyä yhä enemmän halukkuutta nostaa esille keskustelua aiheesta jäsenmaiden kesken. Arvellaan, että kriminalisointipäätöksen aikaansaaminen voisi kestää muutaman vuoden. Kriminalisointia pidetään välttämättömänä, jotta voidaan ehkäistä peruuttamaton ilmastonmuutos ja yhä tuhoisammaksi muuttuva luontokato.

======================================================================

”Me allekirjoittaneet Janne Kotiaho ja Mikko Pyhälä haluamme saattaa valtionhallinnon tietoon ja haluamaansa käyttöön ehdotuksemme (liitteenä) mahdollisimman tarkaksi luonnontieteellistä sekä kansainvälispoliittista sanastoa käyttävälle käännökselle kansainvälisen asiantuntijapaneelin 22.6.2021 julkistamasta määritelmästä. Olemme tietoisia, että valtionhallinnossa ja sen ulkopuolella on jo tehty arvokasta työtä määritelmän kiteyttämiseksi suomenkielisenä.

Pidämme tärkeänä, että Stop Ecocide Foundationin käynnistämästä prosessista laajamittaisesti virinnyt kansainvälinen ja kansallinen keskustelu olisi Suomessakin mahdollisimman täsmällinen, koska määritelmän saaminen kansainväliseen oikeuteen on nähdäksemme äärimmäisen kiireellinen ja tärkeä tavoite torjuttaessa ilmastonmuutosta ja luontokatoa.

Kunnioittavasti Helsingissä ja Korpilahdella 29. kesäkuuta 2021

Janne Kotiaho, ekologian professori ja resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdomin johtaja, Jyväskylän yliopisto, Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja, janne.kotiaho(a)jyu.fi

Mikko Pyhälä, Ekosäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja, suurlähettiläs emeritus, mikko.pyhala(a)kolumbus.fi

Ehdotus Rooman perussäännön muutokseksi, jolla perussääntöön sisällytetään rikoksena LUONNONTUHONTA

Riippumaton kansainvälinen asiantuntijapaneeli luonnontuhontarikoksen oikeudellisesta määritelmästä 22. kesäkuuta 2021. (Epävirallinen käännös 29.6.2021, Janne Kotiaho ja Mikko Pyhälä.)

  1. Uuden johdantokappaleen lisääminen toisen johdantokappaleen jälkeen 2 bis huolestuneina siitä, että ympäristöä uhkaa päivittäin vakava tuhoaminen ja heikentäminen vaarantaen syvästi luonnon ja ihmisen järjestelmiä kaikkialla maailmassa,
  2. Lisäys 5 artiklan 1 kappaleeseen(e) luonnontuhontarikos.
  3. Uuden artiklan 8 ter lisääminen8 ter artikla Luonnontuhonta

1. Tässä perussäännössä “luonnontuhonta” tarkoittaa oikeudenvastaisia tai mielivaltaisia tekoja, jotka tehdään tietäen näiden tekojen aiheuttavan erittäin todennäköisesti vakavia ja joko laajamittaisia tai pitkäaikaisia ympäristövahinkoja.

2. Edeltävää 1 kappaletta sovellettaessa

a. “mielivaltainen” tarkoittaa piittaamatonta välinpitämättömyyttä vahingosta, joka olisi selvästi liiallinen verrattuna odotettavissa oleviin sosiaalisiin ja taloudellisiin hyötyihin;

b. “vakava” tarkoittaa vahinkoa, johon liittyy erittäin vakavia haitallisia muutoksia, häiriöitä tai vaurioita mille tahansa ympäristön osalle mukaan lukien vakavia vaikutuksia ihmisten elämään, tai luonnon, kulttuurin tai talouden pääomiin;

c. “laajamittainen” tarkoittaa vahinkoa, joka ulottuu rajatun maantieteellisen alueen ulkopuolelle, ylittää valtionrajat tai aiheutuu kokonaiselle ekosysteemille tai eliölajille tai suurelle joukolle ihmisiä;

d. “pitkäaikainen” tarkoittaa vahinkoa, joka on peruuttamaton tai jota luontainen palautuminen ei voi korjata kohtuullisessa ajassa;

e. “ympäristö” tarkoittaa maapalloa, sen biosfääriä1, kryosfääriä2, litosfääriä3, hydrosfääriä4 ja ilmakehää sekä ulkoavaruutta.

1 elonkehä
2 jääpeite
3 kivipeite
4 vedenkehä

(Artikkeli on alun perin julkaistu Ekosäätiön sivustossa 5.7.21.)